Ochrana osobných údajov

internetového obchodu martinlajprik.sk

Kto spracúva Vaše osobné údaje a ako ho môžete kontaktovať?

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť Tranzformácia.sk s.r.o., so sídlom Koceľova 943/15, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 813 823, DIČ: 2120795039, IČ DPH: SK2120795039, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 129680/B, ktorého môžete kontaktovať na adrese jeho sídla, e-mailom na adrese office@martinlajprik.sk alebo telefonicky na tel. č. +421 940 626 363.

Na aký účel budú spracúvané Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme spracúvať na účel vybavenia Vašej požiadavky, objednávky alebo podnetu, na účel plnenia zmluvy, na účel sledovania našich oprávnených záujmov, na účel ochrany práv a právom chránených záujmov alebo na účel plnenia našich povinností. Ak ste nám udelili súhlas, Vaše osobné údaje môžu byť použité v súlade s udeleným súhlasom.

Čo nám umožňuje spracúvať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje nám umožňujú spracúvať právne predpisy, a to v prípade, ak je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej s Vami alebo aby sa na základe Vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, a tiež v prípade, ak je spracúvanie nevyhnutné na plnenie našich povinností.

Ak ste nám udelili súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe Vášho súhlasu.

Vaše osobné údaje môžu byť tiež spracúvané z dôvodu oprávneného záujmu, ktorý môže súvisieť s ochranou práv alebo právom chránených záujmov.

Komu Vaše osobné údaje budeme poskytovať?

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť osobám, ktoré sa budú podieľať na ich spracúvaní a iným osobám alebo subjektom, ak to ustanovuje alebo umožňuje právny predpis, najmä našim spolupracovníkom. V rozpore s právnymi predpismi však vaše osobné údaje nikomu neposkytneme.

Ako dlho budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas doby, kým bude existovať naše oprávnenie alebo povinnosť ich spracúvať, najmä počas doby plnenia zmluvy, počas doby na uplatnenie právnych nárokov alebo počas doby, ktorú určuje právny predpis.

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov uskutočňuje iba na základe Vášho súhlasu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať najdlhšie do času, kým ho neodvoláte. Udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom uvedených kontaktných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

Medzi Vaše práva patrí právo požadovať od nás prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov. Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Je potrebné, aby ste nám Vaše osobné údaje poskytli?

Poskytovanie Vašich osobných údajov môže vyžadovať právny predpis, zmluva alebo uskutočnenie úkonov pred jej uzatvorením, prípadne splnenie iného účelu ich spracúvania, najmä vybavenie Vašej požiadavky, objednávky, podnetu, plnenie zmluvy alebo našej povinnosti. Ak má byť naplnený účel spracúvania, je nevyhnutné poskytnutie Vašich osobných údajov. Následkom neposkytnutia osobných údajov môže byť nemožnosť splnenia Vašej požiadavky, naplnenia účelu ich spracúvania, porušenie zmluvy alebo právneho predpisu.

V prípade, ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov alebo Vašich práv a povinností, neváhajte nás kontaktovať.

Zásady používania cookies

Internetová stránka www.martinlajprik.sk používa súbory cookies, ktoré slúžia na zlepšenie jej fungovania a meranie návštevnosti, ak s ich použitím vyslovíte súhlas. Súbory cookies sú malé súbory, ktoré môžu byť uložené aj vo vašom počítači alebo na serveroch tretích strán. Doba uchovávania cookies je stanovená na 26 mesiacov alebo do odvolania vášho súhlasu so spracúvaním tohto druhu osobných údajov.

Cookies, ktoré slúžia na zlepšenie fungovania internetovej stránky zabezpečujú napríklad to, že sa po opätovnej návšteve nemusíte prihlasovať.

Cookies, ktoré slúžia na meranie návštevnosti slúžia na jej meranie a analýzu. Pri tejto analýze nám pomáhajú spoločnosti Alphabet Inc. a Meta Platforms, Inc., resp. ich dcérske spoločnosti, prostredníctvom nimi vytvorených aplikácií na prácu s cookies, a to Google Analytics - UA-67984402-1, Google Tag Manager - GTM-MCS2QCF, Facebook Pixel - Pixel ID 434440200061263.

 

Mgr. Martin Lajprík, GQHP
MindLimits terapeut
Tranzformácia.sk s.r.o.
IČO: 51 813 823
Koceľova 15, Bratislava, 82108
E-mail: office@martinlajprik.sk

Sledujte ma

© Martin Lajprík 2023
Made with love