Reklamačný poriadok

internetového obchodu tranzformacia.sk
Článok I

Úvodné ustanovenia

 

1.1 Spoločnosť Tranzformácia.sk s.r.o., so sídlom Koceľova 943/15, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 813 823, DIČ: 2120795039, IČ DPH: SK2120795039, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 129680/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), je prevádzkovateľom internetového obchodu tranzformacia.sk zameraného na predaj kurzov zameraných na osobný rozvoj prostredníctvom hypnózy (ďalej len „internetový obchod“ a „služby“).

 

1.2 Prevádzkovateľa je možné kontaktovať poštou na adrese jeho sídla, e-mailom na adrese office@tranzformacia.sk alebo telefonicky na tel. č. +421 917 800 063.

 

1.3 Zákazník je subjektom, ktorý si má záujem objednať alebo si objedná u Prevádzkovateľa službu (ďalej len „Zákazník“ a spoločne s Prevádzkovateľom len „Zmluvné strany“).

 

1.4 Tento Reklamačný poriadok vzťahujúci sa na poskytovanie služieb (ďalej len „Reklamačný poriadok“) je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok Prevádzkovateľa vzťahujúcich sa na poskytovanie služieb.

 

1.5 Prevádzkovateľ vyhotovuje tento Reklamačný poriadok, aby poskytol Zákazníkom, ktorí si od neho objednali službu, informácie o podmienkach a postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Zákazníkov, o ich právach súvisiacich so zodpovednosťou Prevádzkovateľa za vady.Článok II

Zodpovednosť za vady a záručná doba

 

2.1 Prevádzkovateľ zodpovedá za vady, ktoré má služba poskytnutá Zákazníkovi. Služba má vady, ak nebola riadne poskytnutá.

 

2.2 Vzhľadom na povahu služieb poskytovaných Prevádzkovateľom sa záruka na tieto služby nevzťahuje.Článok III

Práva zo zodpovednosti za vady

 

3.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Prevádzkovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť spôsobom, ktorý zodpovedá povahe služby a jej vady.

 

3.2 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má Zákazník, v závislosti od povahy vady, právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na primeranú zľavu z ceny služby.Článok IV

Postup pri uplatňovaní zodpovednosti za vady (reklamácia)

 

4.1 Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady služby. Zákazník má právo na uplatnenie reklamácie.

 

4.2 Reklamáciu môže Zákazník uplatniť u Prevádzkovateľa poštou na adrese sídla Prevádzkovateľa alebo e-mailom (kontaktné údaje sú uvedené v Článku I bodoch 1.1 a 1.2 tohto Reklamačného poriadku). Pri uplatnení reklamácie Zákazník

- uvedie svoje meno, priezvisko a adresu, prípadne aj kontaktný e-mail,

- uvedie opis vady služby,

- uvedie, akým spôsobom podľa Článku III tohto Reklamačného poriadku požaduje vadu odstrániť,

- predloží fotokópiu (v prípade uplatnenia reklamácie poštou) alebo scan (v prípade uplatnenia reklamácie e-mailom) dokladu o kúpe (napr. faktúra a potvrdenie o zaplatení); v prípade pochybností môže Prevádzkovateľ požadovať predloženie originálu dokladu o kúpe na nahliadnutie.

 

4.3 Reklamácia sa považuje za uplatnenú až dňom, kedy budú Prevádzkovateľovi oznámené všetky informácie a doručené požadované podklady podľa bodu 4.2 tohto článku.Článok V

Postup pri vybavovaní reklamácie

 

5.1 Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odstránením vady služby, vrátením ceny za službu, vyplatením primeranej zľavy z ceny služby, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodneným zamietnutím.

 

5.2 Ak Zákazník uplatní reklamáciu, Prevádzkovateľ na základe rozhodnutia Zákazníka, ktoré z práv podľa Článku III tohto Reklamačného poriadku uplatňuje, určí spôsob vybavenia reklamácie podľa bodu 5.1 tohto článku ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Zákazník právo od zmluvy odstúpiť.

 

5.3 Prevádzkovateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Zákazníkovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Prevádzkovateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Zákazníkovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Zákazník má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

5.4 Prevádzkovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

5.5 Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo Zákazníka na náhradu škody podľa osobitného predpisu.

 

5.6 Iné sťažnosti a podnety Zákazníkov, na ktorých uplatnenie má Zákazník právo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, vybavuje Prevádzkovateľ zákonným spôsobom. Sťažnosti a podnety Zákazníkov možno podať Prevádzkovateľovi rovnakým spôsobom ako uplatniť reklamáciu podľa tohto Reklamačného poriadku.Článok VI

Alternatívne riešenie sporov

 

6.1 Zákazník má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva.

 

6.2 Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Prevádzkovateľ na žiadosť podľa bodu 6.1 tohto článku odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

 

6.3 Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže Zákazník podať prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov dostupnej na nasledujúcom odkaze: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

 

6.4 Viac informácií o alternatívnom riešení sporov je dostupných aj na webovom sídle Slovenskej obchodnej inšpekcie na nasledujúcom odkaze: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

 

Článok VII

Záverečné ustanovenia

 

7.1 Tento Reklamačný poriadok je platný od 30.01.2024.